Loading...


FÉROVÁ SLUŽBA JE

- cieleným produktom spoločnosti ISIT Slovakia s.r.o. a ISIT SOFTWARE SK s.r.o.
- odbornou službou so zameraním na oblasť ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti a riadenia rizík
- orientovanou na povinné subjekty, na ktoré sa vzťahuje aktuálne platná legislatíva a má presne určené , férové podmienky
- garantom , že povinnému subjektu budú poskytnuté tie služby a produkty, ktoré nevyhnutne potrebuje na naplnenie legislatívou učených cieľov


FÉROVÉ PODMIENKY:

1. Jednoznačná identifikácia, či organizácia je alebo nie je povinným subjektom s presne určeným rozsahom legislatívnych povinností a ich plnením.

oproti bežnej praxi vnucovania služieb subjektom, na ktoré sa legislatíva nevzťahuje – typicky kybernetická bezpečnosť z pohľadu NIS2, v rozsahu ktorý je nedostatočný alebo naopak nevyužiteľný, služieb GDPR formálnym spôsobom a vynucovania služby strašením pokutami.

2. Na mieru určený rozsah služby pre každého zákazníka.

Oproti bežnej praxi všeobecne ponúkaných služieb s univerzálnou dokumentáciou bez rešpektovania špecifík procesov v každej organizácii a reálnej implementácii účinných ochranných opatrení.

3. Primeranosť odmeny za konkrétne poskytnutú službu alebo produkt určená ako jednorazová alebo v mesačnej platbe v presnom rozsahu služieb.

oproti premrštene nízkej ceny (neodbornosť – distribúcia všeobecnej dokumentácie , ktorá je absolútne nepostačujúca) alebo vysokej ceny (snaha vyťažiť klienta pod hrozbou uplatnenia sankcií podporenej atakmi dotknutých osôb alebo bezpečnostnými incidentami).

4. Odborná implementácia , trvalá udržateľnosť riešenia a poradenstvo – naša ponuka je zásadne komplexná, teda od auditu vnútorného prostredia, analýzy nezhôd a návrhu nápravných opatrení, popisu bezpečnostných opatrení s výstupom do celkového riešenia na mieru organizácie vrátane dokumentácie, implementácia vrátane riadenia procesov s podporou znalostného softvéru, udržiavanie bezpečnostného povedomia formou úvodného preškolenia v organizácii a zároveň nastavenie školení pre novo prijatých aj trvalých zamestnancov spolu s elearningom, externý výkon činností formou Zodpovednou osobou resp. Manažérom KB a zastupovanie pred dozornými orgánmi a trvalé poradenstvo.

Oproti bežnej praxi realizácie buď zhotovenia fejkového auditu vyplnením jednoduchého dotazníku alebo niekedy úplne bez auditnej činnosti pri zahájení práce, dodávke formalizovanej past and copy dokumentácie alebo navonok sa tváriacej odborne klonovanej služby , ktorej jedinou prednosťou je nafúknutý počet strán dokumentácie citovaním legislatívy alebo všeobecných fráz ako má organizácia postupovať, bez identifikácie vnútorných procesov organizácie s nulovou trvalou udržateľnosťou s absenciou školení a preškolení zamestnancov organizácie.

5. Podpora pri kontrolách dozorných orgánov, súdnych sporov , odborných stretnutí s dodávateľským reťazcom pri zabezpečení ochranných opatrení – súčasťou služby je VŽDY táto služba podpory pri zvolenom programe služieb.

Oproti bežnej praxe ignorácie služby tohto typu podpory práve nemohúcnosťou postaviť sa do úlohy obhajcu odovzdanej práce/služby u zákazníka alebo odborného oponenta pri kontrole dozorného orgánu či odborných diskusií s dodávateľským reťazcom.

6. Odbornosť a záruka. Za našou prácou stoja reálni ľudia, reálne životné príbehy a dlhoročná odbornosť, školiace a publikačné aktivity. Naše služby máme poistené do výšky 1.mil EUR na území EU.

Oproti bežnej praxe anonymity dodávateľa alebo laického odborníka bez garancie za spôsobenú škodu svojou neodbornosťou alebo pochybením. Naše odborné spôsobilosti sú vystužené dlhoročnou praxou a pravidelnou certifikáciou špecialistov, pričom disponujeme aktuálnou certifikáciou : certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti ( 2024 ), Lead auditor ISO/IEC 27001 – 2022 Bridge , Zodpovedná osoba OU – akreditovaná certifikácia DPO podľa ISO 17024 (2024), Zodpovedná osoba pre Whistleblowing – akreditovaná certifikácia WBO podľa ISO 17024 (2024), v krátkom čase nám pribudnú medzinárodné certifikácie Compliance Officer a GDPR Auditor.

7. FÉROVOSŤ A OTVORENOSŤ

Naším cieľom je otvorená komunikácia s každým potenciálnym aj existujúcim klientom. Vaša dôvera nás zaväzuje.


PRODUKTY A SLUŽBY

Na Slovensku a v Českej republike poskytujeme širokú paletu produktov a služieb, rozdelili sme ju do štyroch kategórií:

- ISIT PORADENSKÉ CENTRUM
- ISIT SOFTWARE SK
- BEZPEČNOSTNÝ PORTÁL ISIT
- PREZENČNÉ ŠKOLENIA
- E-LEARNING PORTÁLPREZENČNÉ ŠKOLENIA

Realizujeme celoslovenské školenia k témam ochrany citlivých aktív podľa ponuky termínov v danom roku. Individuálne školenia pre zákazníkov pripravené na mieru organizácie podľa interných riadiacich aktov, účelov, procesov a prijatých opatrení za účelom udržiavania bezpečnostného povedomia. Aktuálne termíny školení sa dozviete na našich sociálnych sieťach, najmä na fcb profile Férova-služba.eu
Bližšie info na www.vaclav.sr
Pozvánka na školenie "Ochrana citlivých údajov u povinných subjektov 2024"

GDPR a Whistleblowing

Odporúčané preškolenia zamestnancov min 1 krát za 24 mesiacov. Povinné pri nástupe do zamestnania.

Kybernetická bezpečnosť

Povinné 1 x ročne aj s preskúšaním vedomostí účastníkov. Povinné pri nástupe do zamestnania.


E-LEARNING PORTÁL

Web aplikácia elearning portál , ktorý slúži na vzdelávanie a preskúšanie zamestnancov našich zákazníkov z jednotlivých tém – Ochrana osobných údajov, kybernetická bezpečnosť a Whistleblowing, pričom témy sú prispôsobené internému prostrediu – procesom a pravidlám konkrétneho zákazníka. Samozrejmosťou je vystavenie osvedčení o absolvovaní vzdelávania s výsledkom preskúšania a štatistiky úspešnosti testovania vedomostí.


PRIDANÁ HODNOTA SPOLUPRÁCE

COMPLIANCE MANAŽMENT v súlade s ISO/IEC 37301

Implementáciou našich softvérových produktov a podporou špecialistov dosiahnete legislatívny súlad v oblasti bezpečnosti citlivých aktív v organizácii, jeho udržiavanie a trvalý rozvoj, čo je základom Compliance manažmentu každej organizácie.

TRANSPARENTNOSŤ SPOLUPRÁCE

Jasné podmienky, plná personálna aj produktová podpora.

ZÁKONNOSŤ

Zákazníci od nás dostanú tie konkrétne služby a produkty v rozsahu, v akom ich implementáciu do procesov organizácie vyžaduje legislatíva prípadne medzinárodné normy.

ROZVOJ A SÚLAD

Rozvoj softvérových produktov nás vedie k udržiavaniu trvalého legislatívneho súladu, tzn. vždy musíme byť v súlade s platnou legislatívou. Nemáme a nepotrebujeme mať komfort spánku na vavrínoch, kde si v pohodlnosti alebo neznalosti vystačí fejkový predajca s nakopírovanou dokumentáciou a formálnymi úkonmi.

TRADÍCIA

Téme informačnej / kybernetickej bezpečnosti sa venujeme od roku 2006, naše služby a vývoj produktov môžete sledovať NA TOMTO ODKAZE. Praktické skúsenosti prezentujeme pravidelne na národných konferenciách v ČR a SR pod záštitou dozorných orgánov tematickými prednáškami.

DISKRÉTNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Medzi našich klientov za 18 rokov práce na trhu patrili a patria centrálne orgány štátu jednak z oblasti justície aj výkonnej moci, Národná rada SR, municipality, vysoké a stredné školy, množstvo komerčných organizácií.Inými slovami organizácie o veľkosti od 5 do 9000 zamestnancov, ktoré ocenia zjednodušenie práce , digitalizáciu procesov , trvalú udržateľnosť riešenia s garantovaným legislatívnym súladom. V súvislosti s výkonom našej práce nenájdete jedinú zmienku o nespoľahlivosti, škandáloch súvisiacich so službami alebo IT zákazkami. Naopak, teší nás dlhoročná dôvera mnohých našich zákazníkov, ktorú si nesmierne vážime.

REŠPEKT K ZÁKAZNÍKOM SPOLUPRÁCA S NÁRODNÝMI AUTORITAMI A VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Cieľom podnikania je tvorba zisku. Avšak trvalá udržateľnosť podnikania je postavená na pilieroch spokojnosti zamestnancov, rešpekte k potrebám spokojných zákazníkov a aktívnej spolupráci s národnými autoritami v dotknutých oblastiach. Spolupracujeme s SK CERT Národného bezpečnostného úradu SR, sme aktívnym členom spolkov pre ochranu osobných údajov v SR a ČR, Asociácie kybernetickej bezpečnosti, členom národnej aj európskej komunity profesionálov kybernetickej bezpečnosti. Veľmi radi spolupracujeme s Univerzitou Komenského Fakultou managementu, kde sa zúčastňujeme vzdelávacieho procesu formou hosťovských prednášok pre študentov, kde môžeme našim mladým kolegom odovzdať skúsenosti z praxe.

OSOBNÉ STRETNUTIA A KONZULTÁCIE

Preferujeme osobné stretnutia s našimi klientami, ich zamestnancami, laickou i odbornou verejnosťou aj študentami. Ako je zrejmé z úvodných obrázkov, môžeme sa osobne stretnúť na rôznych odborných prednáškach, seminároch ale aj školeniach v Čechách i na Slovensku, kde si vymieňame informácie či už individuálne alebo ako súčasť komunity odborníkov na témy ochrany citlivých aktív a zároveň intenzívnejšie vnímame problémy a požiadavky našich zákazníkov , pričom spoločne hľadáme najvhodnejšie riešenia. Tešíme sa na Vás na najbližších školeniach či konferenciách.


O NÁS A KONTAKT

Sídlo spoločnosti

ISIT Slovakia, s.r.o.
Klincová 37, 821 08  Bratislava
 
Prevádzka: Legionárska 7735/31B, 911 01 Trenčín
 
IČO: 44783990
IČ DPH: SK2022839104
Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
IBAN: SK59 7500 0000 0040 2403 0210

Spoločnosť ISIT Slovakia s.r.o. je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu v Bratislave I, oddiel Sro, vložka číslo: 58669/B.

Kontaktný email: info@isitslovakia.sk

Kontaktný telefón: +421 911 110 305

Napíšte nám čo Vás zaujalo z našej ponuky a akú máte otázku, radi Vám odpovieme